• youtube
  • facebook

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Chiều ngày 7/12, Thứ trưởng Hoàng Oanh cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo trước Thứ trưởng, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã trình bày kết quả hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh này thời gian vừa qua. Theo đó các lĩnh vực công tác của ngành như công tác văn bản, phổ biến pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, tổ chức cán bộ….đạt những kết quả nhất định.

Sở Tư pháp đã cấp 5.264 phiếu lý lịch tư pháp (trong đó: đúng hạn: 5.091 hồ sơ (đạt tỉ lệ 96,7%); Trễ hạn: 173 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 3,3%); tiếp nhận: 1.500 thông tin lý lịch tư pháp;

Hiện nay, tổng số các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 31 tổ chức (04 Phòng Công chứng và 27 Văn phòng Công chứng) với tổng số 67 công chứng viên; đã kiểm tra 14 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế như, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn gặp lúng túng trong việc xác định văn bản QPPL. Trong thống kê số liệu kiểm tra văn bản còn chưa chính xác về đối tượng kiểm tra. Trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc của công chức tham mưu công tác xây dựng văn bản tại một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao công tác tư pháp của Lâm Đồng vì đã có một số đổi mới, cơ bản bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương. Trong 03 năm gần đây xếp hạng thi đua, khen thưởng của Tư pháp Lâm Đồng đều ở tốp khá của cả nước (2015 xếp hạng A, 2016, 2017 xếp hạng B, dự kiến 2018 xếp hạng A).

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; qua kiểm tra còn phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Công tác kiểm tra văn bản QPPL của địa phương đã phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày.

Còn tình trạng tổ chức hành nghề luật sư không báo cáo hoặc báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động không đúng thời hạn. Số lượng công chức của Sở Tư pháp còn thấp hơn so với trung bình của cả nước, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để triển khai tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 cũng như trong các năm tiếp theo, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phản ánh về Bộ những vướng mắc, bất cập trong triển khai Luật BHVBQPPL để tổng hợp, sửa đổi trong thời gian tới.....

Khẩn trương tham mưu, giúp UBND tỉnh xử lý các văn bản do UBND tỉnh ban hành có dấu hiệu trái pháp luật mà Bộ Tư pháp đã có Thông báo kết luận (Kết luận số 4594/KL-ĐCTLN ngày 29/11/2018); Khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc HĐND, UBND cấp huyện xử lý các văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành có dấu hiệu trái pháp luật mà Sở Tư pháp đã phát hiện.

Chủ động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các luật mới ban hành và có hiệu lực, gắn việc thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 18, 19 và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

create

Phương Lâm / Pháp Luật VN